Regulamin konkursu “Najbliższe plany”

§ 1. Organizator

 

1. Organizatorem konkursu “Najbliższe plany” (dalej: „Konkurs”) jest White Octopus Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000470464, NIP: 5252559844 Regon: 14679462700000

2. Organizator przeprowadza Konkurs na portalu społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com//innowacyjnamalopolska (dalej: „Facebook”).

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540) o grach hazardowych.

5. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych tj. m.in. na potrzeby wyłonienia laureata konkursu oraz zidentyfikowania laureata konkursu, skontaktowania się z laureatem konkursu po rozstrzygnięciu, odprowadzenia stosownego podatku od otrzymanej przez laureata nagrody.

6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Konkurs polega na wysłaniu zgłoszenia konkursowego pod postem konkursowym opublikowanym przez organizatora na profilu pod adresem https://www.facebook.com/innowacyjnamalopolska, które jest odpowiedzią na zadanie konkursowe: „Najbliższe plany” – zadanie konkursowe można opublikować w dowolnej formie pod kątem nośnika.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. W Konkursie mogą brać udział osoby będące konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (zwanym dalej „Profil”). Dane zawarte na tym koncie muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. Osoby niepełnoletnie, aby móc uczestniczyć w Konkursie muszą posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, którą to zgodę przedstawi na każde żądanie Organizatora.

5. Każda osoba może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego konta osobistego w serwisie Facebook.

6. Udział w konkursie i udostępnienie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne oraz darmowe.

7. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, mogą przystąpić do Konkursu w przypadku spełnienia kumulatywnie następujących przesłanek:

a) Przystąpienie do konkursu oznacza, że użytkownik serwisu Facebook zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.

8. Osoba wysyłająca zgłoszenie konkursowe oświadcza jednocześnie, że posiada do niego pełnię praw autorskich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie naruszenia praw osób trzecich dokonane przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu. Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia tych praw kierowane będą bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich do dokonanego zgłoszenia konkursowego.

9. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana niniejszym Regulaminem (dalej: „Uczestnik”).

10. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie, umieszczanie nagrodzonego zgłoszenia konkursowego oraz niezbędnych danych na profilu Małopolskiego Festiwalu Innowacji (https://www.facebook.com/innowacyjnamalopolska) celem poinformowania innych Uczestników o wynikach Konkursu.

 

§ 3. Zasady i przebieg konkursu

 

1. Konkurs trwa od dnia 11.06.2021 r. godz. 19:00 do dnia 17.06.2021 godz. 23:59.

2. Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia do Konkursu poprzez wysłanie zgłoszenia w dowolnej formie jako odpowiedź pod postem konkursowy.

3. Nagrody zdobędą trzy osoby wybrane przez jury.

4. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Komisję konkursową, przy wyborze uwzględniając zgodność z zadaniem konkursowym, kreatywność oraz styl i formę tekstu.

5. Każdy Uczestnik Konkursu może tylko raz wziąć udział w konkursie.

6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja.

7. W skład Komisji wchodzą 3 osoby, w następującym składzie:

 1. Edyta Spyrczyńska, UMWM
 2. Przemysław Alberski, White Octopus
 3. Jacek Młynarz, UMWM

8. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie przesłanego zgłoszenia.

9. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest prowadzenie obrad i rozstrzyganie kwestii spornych. W przypadku niemożności wyłonienia laureata konkursu przez cały skład jury, o uznaniu danego Uczestnika za zwycięzcę decyduje głos przewodniczącego. W przypadku skierowania roszczeń w zakresie naruszenia praw autorskich do organizatora Uczestnik naruszający te prawa zwolni organizatora z całkowitej
odpowiedzialności w tym zakresie.

10. Osoby, które wygrają Konkurs są laureatami konkursu.

11. Każdy uczestnik konkursu otrzyma bilety wstępu do miejsc kultury i nauki przygotowane przez partnerów Małopolskiego Festiwalu Innowacji.

 

§ 4. Nagrody

 

1. Organizator przewiduje wyłonienie 3 zwycięzców, którzy otrzymają podwójne zaproszenia na następujące spektakle w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (Duża Scena, pl. św. Ducha 1):

 1. Lalka – 24 czerwca 2021 r., godz. 18.00
 2. Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale – 9 lipca 2021 r., godz. 19.00
 3. Hamlet – 15 lipca 2021 r., godz. 19.00

2. Powyższe nagrody są nagrodami równorzędnymi. O możliwości wyboru nagrody tj. spektaklu decyduje kolejność skontaktowania się uczestników konkursu z Organizatorem  za pośrednictwem Serwisu Facebook po publikacji przez Organizatora wyników konkursu

3. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w terminie do 2 dni od zakończenia konkursu w komentarzu pod postem konkursowym lub w osobnym poście na profilu Małopolskiego Festiwalu Innowacji pod adresem: https://www.facebook.com/innowacyjnamalopolska/ O przyznaniu nagrody Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu Facebook.

4. Uczestnicy tracą prawo do otrzymania Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu, wpływającego na prawa i obowiązki stron, w szczególności § 2 ust 2, 3, 4, 5, 7, 8, a w wypadku ujawnienia faktu złamania postanowień Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Uczestnicy są obowiązani do jej zwrotu na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o naruszeniu istotnego postanowienia Regulaminu wraz z uzasadnieniem.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:

a) podania błędnych danych na profilu Facebook

b) niepodania danych adresowych

c) zmiany danych adresowych pierwotnie wysłanych przez Uczestnika, o których Organizator nie został poinformowany.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora.

7. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

8. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

9. Każdy z Uczestników może zrzec się prawa do nagrody.

10. Organizator ponosi odpowiedzialność za brak możliwości doręczenia nagrody z winy Organizatora.

11. Organizator informuje, że nagrody przewidziane w konkursie nie przekraczają kwoty, od której konieczne jest odprowadzenie należnego podatku dochodowego.

 

§ 5. Prawa i obowiązki Uczestników

 

1. Uczestnicy Konkursu będą zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu Konkursu.

2. Naruszenia Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etyki. Uczestnik, u którego zachowania, określone w niniejszym ustępie zostaną stwierdzone podlega wykluczeniu z Konkursu. Okoliczność ta pozostaje bez wpływu na uczestnictwo pozostałych Uczestników Konkursu.

 

§ 6. Prawa i obowiązki Organizatora

 

1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu konkursu na profilu Małopolskiego Festiwalu Innowacji pod adresem: https://www.facebook.com/innowacyjnamalopolska/ a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez wiadomość wysłaną Użytkownikowi w ramach Serwisu Facebook lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez Użytkownika na swoim Profilu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

 1. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook,
 2. biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w Serwisie Facebook,
 3. w związku z udziałem w niniejszym konkursie prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich lub naruszają ich prawa,
 4. prowadzą działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
 5. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.

3. Od decyzji Organizatora przysługuje Uczestnikowi odwołanie do Sądu.

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej przez serwis Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook,

b) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

c) problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zgłoszeń konkursowych związane z technicznymi aspektami użytkowania komputera przez Uczestnika, w tym brak aktualizacji oprogramowania komputerowego do najnowszych wersji dostępnej w chwili rozpoczęcia konkursu.

d) problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zgłoszeń konkursowych związane z funkcjonowaniem oprogramowania na komputerze Uczestnika konkursu, także tego, o którego istnieniu nie miał on świadomości w trakcie trwania Konkursu (np. zapora sieciowa, oprogramowanie malware, oprogramowanie antywirusowe, wirus komputerowy lub innego rodzaju złośliwe oprogramowanie).

e) nieumiejętnego posługiwania się przez Uczestnika komputerem bądź urządzeniem elektronicznym, z którego zgłoszenie zostało dodane.

5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w Serwisie Facebook.

 

§ 7. Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres siedziby Organizatora: White Octopus Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa. Termin do wniesienia reklamacji uważa się za zachowany, gdy w tym czasie Uczestnik nada pismo w
placówce pocztowej operatora publicznego. Organizator nie jest obowiązany do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku, gdy reklamacja zostanie wysłana do Organizatora po terminie określonym w niniejszym postanowieniu.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz z uzasadnieniem.

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Od decyzji Organizatora Uczestnikowi przysługuje odwołanie do Sądu.

5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. W przypadku wady nagrody konkursowej, Uczestnik po otrzymaniu nagrody ma prawo do zgłoszenia reklamacji, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego traktującymi o rękojmi za wady przy sprzedaży.

 

§ 8. Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu

 

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały czas trwania Konkursu na profilu Małopolskiego Festiwalu Innowacji pod adresem: https://www.facebook.com/innowacyjnamalopolska z zastrzeżeniem sytuacji w których nastąpi awaria Serwisu Facebook.

3. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków uczestnictwa w Konkursie oraz będą stosowane jedynie do Uczestników, którzy przystąpili do konkursu po dniu ogłoszenia zmian.

4. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na profilu Małopolskiego Festiwalu Innowacji pod adresem: https://www.facebook.com/innowacyjnamalopolska/

5. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

 

§ 9. Postanowienia Końcowe

 

1. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Pozwanego.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.06.2021 roku.

Informacje o przetwarzaniu danych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu oraz wskazane przez niego osoby trzecie, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, powiadomienia Laureatów o wygranej i wydania nagrody Laureatom.

2. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, ale ich niepodanie przez Uczestnika uniemożliwia udział w Konkursie.

3. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Uczestnik Konkursu zgadza się na publiczne ujawnienie jego imienia i nazwiska w przypadku zwycięstwa w Konkursie. Wymienione dane mogą być podane na stronach internetowej i fanpage’u Organizatora wyłącznie w zakresie udziału w niniejszym Konkursie.

5. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych, należy zwrócić się z pisemnym zapytaniem do White Octopus Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa,

6. W przypadku zmiany lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych każdy Uczestnik zobowiązany jest do ich aktualizacji.

7. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Wycofanie zgody wymaga formy pisemnej i przesłania na adres korespondencyjny Organizatora i jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie zrzeczeniem się prawa do nagrody.

FACEBOOK

Zobacz naszą stronę na Facebook

LINKEDIN

Odwiedź nas na LinkedIn

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na YouTube

KOORDYNATOR MAŁOPOLSKIEGO FESTIWALU INNOWACJI

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Organizacja

12 63 03 474

Promocja

12 63 03 393

POLITYKA PRYWATNOŚCI

pasek z logotypami unijnymi