Małopolski Festiwal Innowacji

Profil innowacyjny regionu

Małopolska zajmuje trzecie miejsce w kraju pod względem, zarówno zgłoszonych wynalazków, jak i udzielonych patentów, ale już drugie jeśli chodzi o udzielone patenty na mln mieszkańców (2017 r.). W regionie działa kilkaset jednostek badawczo-rozwojowych. Ponadto funkcjonuje ok 20 inicjatyw klastrowych, w tym Klaster LifeScience i Klaster Zrównoważona Infrastruktura, mające status Krajowych Klastrów Kluczowych. Firmy takie jak ABB, Aptiv (dawniej Delpfi) Motorola, CH2MHill czy Ericpol wybrały Kraków jako miejsce inwestycji R&D. W Małopolsce działają parki technologiczne i przemysłowe jak np. Krakowski Park Technologiczny, który także zarządza Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną o powierzchni tysiąca ha. W Małopolskim sektorze usług biznesowych odnotowywany jest dynamiczny przyrost podmiotów i zatrudnienia. Kraków, ze 195 centrami jest drugim po Warszawie ośrodkiem z największą ilością tego typu placówek. Jest też liderem zatrudnienia – w tutejszych centrach BPO (outsourcing procesów biznesowych), SSC (centra usług wspólnych), IT (technologie informacyjne), R&D (badawczo – rozwojowe) pracuje ponad 64 tys. osób. Dodatkowo odznacza się wysokim udziałem centrów R&D.

Wyniki prac naukowo-badawczych prowadzonych w instytucjach naukowych i jednostkach badawczo-rozwojowych są komercjalizowane dzięki prężnie działającym uczelnianym i pozauczelnianym Centrom Transferu Technologii oraz szeregowi pozostałych ośrodków innowacji. Województwo realizuje też projekt SPIN (Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy), w którym współpraca między biznesem i uczelniami przebiega w Centrach Transferu Wiedzy – ugruntowanych przez lata i odznaczających się skutecznością modelach regionalnej współpracy międzysektorowej.

W Małopolsce znajdują się 103 akredytowane laboratoria badawcze, co jest czwartym wynikiem w kraju. W regionie działa ponadto 3100 zwykłych laboratoriów. 807 z nich zlokalizowane jest w małopolskich jednostkach naukowych (uczelniach, instytutach PAN i instytutach badawczych). W Małopolsce znajduje się też 20% wszystkich przedsięwzięć uwzględnionych na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Przedsięwzięcia te reprezentują następujące dziedziny nauki: astronomia i fizyka, zagadnienia interdyscyplinarne, energia, nauki materiałowe i technologie, inteligentne systemy i infrastruktura.

W Małopolsce działa 29 szkół wyższych, które kształcą blisko 170 tys. studentów a blisko 68% Małopolan w wieku 19-24 lat studiuje, co jest drugim wynikiem w kraju. W regionie studiuje ponadto blisko 7 tys. doktorantów. Zatrudnionych jest 19 tys. pracowników naukowo badawczych, w tym ponad 10 tys. z tytułem doktora lub wyższym.

Spośród pozostałych, najważniejszych wskaźników innowacyjności warte wymienienia są (według najbardziej aktualnych danych na połowę 2018 roku):

  • najwyższe w kraju wartości GERD (całkowite nakłady na prace badawczo-rozwojowe) i BERD (nakłady przedsiębiorstw na prace badawczo-rozwojowe w relacji do PKB): odpowiednio 2,16 i 1,166.
  • najwyższy wśród województw udział nakładów przedsiębiorstw w nakładach na B+R: 69,8%;
  • drugie miejsce wśród województw pod względem nakładów wew. na działalność B+R: 3,2 mld zł;
  • drugie miejsce pod względem nakładów B+R na mieszkańca: 947 zł (2016)
  • najwyższa wśród województw relacja nakładów B+R do personel B+R: 175,7 tys. zł na stanowisko
  • drugie miejsce pod względem zatrudnionych w B+R na 1000 aktywnych zawodowo: 10,6;
  • trzecie miejsce pod względem podmiotów posiadających aparaturę naukowo-badawczą zaliczoną do środków trwałych: 198;
  • czwarte miejsce pod względem jednostek aktywnych badawczo ogółem: 397 i w sektorze przedsiębiorstw: 329;
  • czwarte miejsce wśród województw pod względem udziału przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach ze sprzedaży ogółem: 9,9%;
  • trzecie miejsce pod względem udziału przychodów ze sprzedaży produktów podmiotów (powyżej 9 pracowników) zaliczanych do wysokiej i średnio-wysokiej techniki: 45%.

Innowacyjność regionalna wspierana jest przez szereg cyklicznych wydarzeń będących inicjatywą samorządu regionalnego takich jak „Małopolski Festiwal Innowacji”, „Małopolska na Targach Innowacji”, seminarium „Patent na dobry początek” czy konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

Nakłady wewnętrzne na działalność badawczo-rozwojową w 2016 r. ogółem (GERD/PKB – lewa część) i w sektorze przedsiębiorstw (BERD/PKB – prawa część), %.

Jakie są mocne strony Małopolski

FACEBOOK

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube.

WIEDZA O
INNOWACYJNEJ MAŁOPOLSCE

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Kontakt

12 63 03 453

12 63 03 348

12 63 03 549

POLITYKA PRYWATNOŚCI