Małopolski Festiwal Innowacji

Profil innowacyjny regionu

Innovative Region

Małopolska zajmuje (2021 r.) trzecie miejsce w kraju pod względem, zarówno zgłoszonych wynalazków, jak i udzielonych patentów. Jest też trzecia jeśli chodzi o udzielone patenty na mln mieszkańców.

W regionie działa kilkaset jednostek badawczo-rozwojowych. Ponadto funkcjonuje kilkanaście inicjatyw klastrowych, w tym Klaster LifeScience, Klaster Zrównoważona Infrastruktura i Polski Klaster Technologii Kompozytowych, mające status Krajowych Klastrów Kluczowych. Firmy takie jak ABB, Aptiv (dawniej Delphi) Motorola, CH2MHill czy Ericpol wybrały Kraków jako miejsce inwestycji R&D.

Rodzime małopolskie firmy rozwijające centra R&D to m.in. Grupa Azoty, Synthos, Orlen Południe, Oknoplast czy Wiśniowski. W Małopolsce działają parki technologiczne i przemysłowe jak np. Krakowski Park Technologiczny, który także zarządza Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną o powierzchni tysiąca ha. W regionie działają dwa ośrodki Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii: KIC-EIT InnoEnergy oraz LifeScience Kraków EIT Health Hub, a w KPT rozwijany jest Europejski Hub Innowacji Cyfrowych (EDIH).

W Małopolskim sektorze usług biznesowych odnotowywany jest dynamiczny przyrost podmiotów i zatrudnienia. Kraków, z 261 centrami, jest drugim po Warszawie ośrodkiem z największą ilością tego typu placówek (2022 r.). Jest też liderem zatrudnienia – w tutejszych centrach BPO (outsourcing procesów biznesowych), SSC (centra usług wspólnych), IT (technologie informacyjne), R&D (badawczo – rozwojowe) pracuje ponad 92 tys. osób. Dodatkowo odznacza się wysokim udziałem centrów R&D.

Wyniki prac naukowo-badawczych prowadzonych w instytucjach naukowych i jednostkach badawczo-rozwojowych są komercjalizowane dzięki prężnie działającym uczelnianym i pozauczelnianym Centrom Transferu Technologii oraz szeregowi pozostałych ośrodków innowacji. Województwo realizuje też projekt SPIN (Małopolskie Centra Tranferu Wiedzy), w którym współpraca między biznesem i uczelniami przebiega w Centrach Transferu Wiedzy – ugruntowanych przez lata i odznaczających się skutecznością modelach regionalnej współpracy międzysektorowej.

W Małopolsce znajduje się (2022 r.) 107 akredytowanych w Polskim Centrum Akredytacji laboratoriów badawczych, co jest piątym wynikiem w kraju. Małopolskie podmioty zaangażowane są w 40 z 70 przedsięwzięć uwzględnionych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej. Region ma przedstawiciela w każdym z sześciu wyodrębnionych na Mapie obszarów.

W Małopolsce działa 27 szkół wyższych, które kształcą blisko 147 tys. studentów a blisko 67% Małopolan w wieku 19-24 lat studiuje, co jest trzecim wynikiem w kraju (2020 r.). W regionie jest 10 doktorantów na 10 tys. mieszkańców co jest drugim wynikiem w kraju. Takie samo miejsce Małopolska zajmuje pod względem liczby uczestników szkół doktorskich, których jest blisko 1,5 tys.

Według zestawianej cyklicznie przez Komisję Europejską tablicy wyników regionalnej innowacyjności (Regional Innovation Scoreboard) Małopolska jest (2021 r.) jedną z dwóch, obok Warszawskiego stołecznego, statystyczną jednostką terytorialną zakwalifikowaną do grupy umiarkowanych innowatorów. Pozostałe zaszeregowane są o klasę niżej, jako wschodzący innowatorzy.

Spośród pozostałych, najważniejszych wskaźników innowacyjności warte wymienienia są (według najbardziej aktualnych danych na połowę 2022 roku; większość wskaźników za 2020 rok):

 • najwyższa w kraju wartość GERD (całkowite nakłady na prace badawczo-rozwojowe) w relacji do PKB i druga w kolejności wartość BERD (nakłady przedsiębiorstw na prace badawczo-rozwojowe) w relacji do PKB: odpowiednio 2,41 i 1,54.
 • ponadprzeciętny i jednocześnie czwarty wśród województw udział nakładów przedsiębiorstw w nakładach na B+R: 64,1%;
 • drugie miejsce wśród województw pod względem nakładów na działalność B+R: 4,6 mld zł;
 • drugie miejsce pod względem nakładów B+R na mieszkańca: 1 336 zł;
 • trzecia wśród województw wysokość nakładów B+R na pracującego w B+R: 152,3 tys. zł na stanowisko;
 • drugie miejsce pod względem zatrudnionych w B+R na 1000 aktywnych zawodowo: 14,0;
 • drugie miejsce pod względem personelu B+R w sektorze przedsiębiorstw: prawie 13 tys.;
 • drugie miejsce pod względem udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie firm: 35%;
 • trzecie miejsce pod względem nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach w relacji do PKB: 2,46;
 • trzecie miejsce pod względem podmiotów posiadających aparaturę naukowo-badawczą zaliczoną do środków trwałych: 178;
 • drugie miejsce pod względem liczby podmiotów w działalności B+R: 708;
 • trzecie miejsce wśród województw pod względem udziału przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach ze sprzedaży ogółem: 12,5%;
 • ponadprzeciętny i jednocześnie czwarty wśród województw udział przychodów ze sprzedaży produktów podmiotów (powyżej 9 pracowników) zaliczanych do wysokiej i średnio-wysokiej techniki: 39,5%.

Innowacyjność regionalna wspierana jest przez szereg cyklicznych wydarzeń będących inicjatywą samorządu regionalnego takich jak „Małopolski Festiwal Innowacji”, „Małopolska na targach innowacji”, seminarium „Patent na dobry początek”, wydarzenie usprawniające przedsiębiorcom dostęp do środowisk naukowych „Innowacyjne Safari” czy konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

Dzięki aktywności Małopolski w partnerstwach międzynarodowych takich jak Inicjatywa Awangarda, BERRY+ czy Science Meets Regions, tutejsze przedsiębiorstwa mają okazję podnoszenia swoich aspiracji i szans rozwoju poprzez dostęp do szerokiej sieci wysokoinnowacyjnych partnerów i udział we wspólnych projektach.

Małopolska (in 2021) ranks third in the country in terms of both registered inventions and granted patents. It is also third in terms of patents granted per million inhabitants.

Several hundred research and development units operate in the region. In addition, there are several cluster initiatives, including three (LifeScience Cluster, the Sustainable Infrastructure Cluster and the Polish Cluster of Composite Technologies) with the status of National Key Clusters. Companies such as ABB, Aptiv (formerly Delphi) Motorola, CH2MHill and Ericpol have chosen Krakow as their R&D investment destination.

Domestic małopolska companies developing R&D centers include Grupa Azoty, Synthos, Orlen Południe, Oknoplast or Wiśniowski. There are technological and industrial parks in Małopolska, such as the Kraków Technology Park, which also manages the Kraków Special Economic Zone with an area of 1,000 ha. There are two centers of the European Institute of Innovation and Technology in the region: KIC-EIT InnoEnergy and LifeScience Kraków EIT Health Hub, and the Krakow Technology Park is developing the European Digital Innovation Hub (EDIH).

In the Małopolska business services sector, there is a dynamic increase in entities and employment. Krakow, with 261 centers, is the second city with the largest number of such centers (in 2022). It is also an employment leader – over 92,000 people work in the local BPO, SSC, IT and R&D centers.. Additionally, it has a high share of R&D centers.

The results of scientific and research works carried out in scientific institutions and research and development units are commercialized thanks to the dynamically operating university and non-university Technology Transfer Centers and a number of other innovation centers. The region is also implementing the SPIN project, in which cooperation between business and universities takes place in Knowledge Transfer Centers – models of regional intersectoral cooperation that have been established over the years and are effective.

There are 107 research laboratories accredited by Polish Centre for Accreditation in Małopolska (in 2022), which is the fifth result in the country. Entities from Małopolska are involved in 40 out of 70 projects included in the Polish Map of Research Infrastructure. The region has a representative in each of the six areas identified on the Map.

There are 27 universities in Małopolska, educating nearly 147 thousand students. Nearly 67% of Małopolska residents aged 19-24 are studying, which is the third result in the country (in 2020). There are 10 doctoral students per 10 thousand inhabitants in the region which is the second result in the country. Małopolska is also second in terms of the number of participants in doctoral schools, which is nearly 1.5 thousand.

According to the Regional Innovation Scoreboard compiled periodically by the European Commission, Małopolska is (in 2021) one of the two statistical territorial units, next to the capital city of Warsaw, classified as moderate innovators. The others are ranked down a class as emerging innovators.

Among the remaining most important indicators of innovation, the following are worth mentioning (according to the most recent data for mid-2022; most of the indicators refers to 2020):

 • The highest regional value of GERD in relation to GDP and the second largest value of BERD in relation to GDP: 2.41 and 1.54, respectively;
 • Above average and fourth among regions share of enterprises’ expenditures in R&D expenditures: 64.1%;
 • Second place among regions in terms of R&D expenditure: PLN 4.6 billion;
 • Second place in terms of R&D expenditure per capita: PLN 1,336;
 • The third among the regions amount of R&D expenditure per person working in R&D: PLN 152.3 thousands;
 • Second place in terms of people employed in R&D per 1,000 economically active: 14.0;
 • Second place in terms of R&D personnel in the enterprise sector: almost 13 thousand;
 • Second place in terms of the share of innovative enterprises in the total number of enterprises: 35%;
 • Third place in terms of expenditure on innovative activities in enterprises in relation to GDP: 2.46;
 • Third place in terms of entities with research and development equipment included in fixed assets: 178;
 • Second place in terms of the number of entities in R&D activity: 708;
 • Third place among regions in terms of the share of revenues from sales of innovative products in total sales revenues: 12.5%;
 • Above average and fourth among regions share of revenues from the sale of products of entities (more than 9 employees) classified as high and medium-high technology: 39.5%.

Regional innovation is supported by a number of cyclical events initiated by the regional government, such as the „Małopolska Innovation Festival”, „Małopolska at the innovation fair”, the „Patent for a good start” seminar, an event facilitating entrepreneurs’ access to the scientific community „Safari for innovation” or a competition for offers for implementation of public tasks in the area of Activities supporting the development of technology, inventiveness and innovation as well as dissemination and implementation of new technical solutions in economic practice.

Thanks to the activity of Małopolska in international partnerships such as Initiative Awangarda, BERRY + or Science Meets Regions, local enterprises have the opportunity to raise their aspirations and development opportunities through access to a wide network of highly innovative partners and participation in joint projects.

Jakie są mocne strony Małopolski