Małopolski Festiwal Innowacji

Regionalna Strategia Innowacji

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 (RSI) jest jednym z 10 programów strategicznych do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 (SRWM), opracowywanych przez samorząd województwa małopolskiego.

RSI jest dokumentem określającym cele i kierunki rozwoju innowacyjnej gospodarki województwa małopolskiego do roku 2020, które będą realizowane w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. W tym sensie RSI jest również dokumentem definiującym cele rozwoju gospodarczego, samorządu województwa małopolskiego.

Głównym celem RSI jest poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno innowacyjnej jak i naukowej, w oparciu o harmonijną politykę kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami i instytutami badawczymi. RSI opiera się na zdefiniowanych obszarach inteligentnej specjalizacji, które wyznaczają kierunki rozwoju regionu. Inwestowanie w precyzyjnie określone obszary, pozwala na optymalizację działań na rzecz rozwoju gospodarczego. Skupienie działań inwestycyjnych na konkretnych obszarach gospodarki pozwala też na lepsze wykorzystanie zasobów i środków finansowych. Dlatego w RSI położony został nacisk na wspieranie specjalizacji regionalnej. Do dziedzin specjalizacji zaliczono:

 • Nauki o życiu (life science)
 • Energia zrównoważona
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne (w tym multimedia)
 • Chemia
 • Produkcja metali i wyrobów metalowych (z wyłączeniem maszyn i urządzeń),
 • Elektrotechnika i przemysł maszynowy,
 • Przemysły kreatywne oraz czasu wolnego

 

konturowa mapa małopolski z zaznaczonymi siedmioma inteligentnymi specjalizacjami

Część programowa RSI została skonstruowana w trzystopniowym układzie, który tworzą Priorytety, Działania i Przedsięwzięcia strategiczne. Priorytety i działania korespondują z kierunkami polityki dotyczącymi innowacyjnej gospodarki, określonymi w SRWM. Priorytety RSI określono następująco:

 • Priorytet 1. Stymulowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Jego celem jest wysoka skłonność przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej poprzez ograniczanie barier i obniżanie kosztów wdrażania innowacji. Założeniem nadrzędnym jest również trwały wzrost poziomu wydatków sektora prywatnego na działalność badawczo-rozwojową, a tym samym upodmiotowienie przedsiębiorstw w zakresie kreowania polityki innowacyjnej oraz rozwoju województwa.
 • Priorytet 2. Rozwój infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy. Jego celem jest zapewnienie korzystnych warunków zewnętrznych dla funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zwiększona skłonność małopolskich firm do prowadzenia działalności innowacyjnej, w tym badawczo-rozwojowej poprzez wzmocnienie istniejącej i rozwój nowej infrastruktury dla gospodarki opartej na wiedzy oraz zwiększenie podaży wiedzy komplementarnej z potrzebami rozwojowymi przedsiębiorców.
 • Priorytet 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Jego celem jest osiągnięcie wysokiego poziomu konkurencyjności gospodarki Małopolski poprzez tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie.

Integralną częścią RSI jest Diagnoza pogłębiona innowacyjności gospodarki Małopolski.

FACEBOOK

Zobacz nasz profil na portalu Facebook.

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na portalu YouTube.

WIEDZA O
INNOWACYJNEJ MAŁOPOLSCE

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Kontakt

12 63 03 453

12 63 03 348

12 63 03 549

POLITYKA PRYWATNOŚCI