Małopolski Festiwal Innowacji

Regionalna Strategia Innowacji

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2030 (RSI 2030) to narzędzie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2030 (SRWM 2030) w obszarze Gospodarka dla celu szczegółowego: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Strategia Innowacji integruje również, w powiązaniu z inteligentnymi specjalizacjami regionu, wybrane działania z obszaru edukacji, przedsiębiorczości, konkurencyjności, cyfryzacji czy gospodarki o obiegu zamkniętym, które są ujęte w SRWM 2030.

Strukturę RSI 2030 wyznaczają małopolskie inteligentne specjalizacje – w ich układzie została przeprowadzona diagnoza regionalnej innowacyjności, na ich poziomie wypracowano ustalenia analityczne i również w odniesieniu do nich zaplanowano interwencję strategiczną. W formułowaniu diagnozy, roli poszczególnych specjalizacji regionu i doborze narzędzi przyjęto optykę łańcuchów wartości. Ze względu na powyższą charakterystykę, Strategia jest w praktyce postrzegana także jako dokument o randze regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji. Do małopolskich inteligentnych specjalizacji należą:

   • Nauki o życiu (life science)
   • Energia zrównoważona
   • Technologie informacyjne i komunikacyjne (w tym multimedia)
   • Chemia
   • Produkcja metali i wyrobów metalowych
   • Elektrotechnika i przemysł maszynowy
   • Przemysły kreatywne oraz czasu wolnego

 

konturowa mapa małopolski z zaznaczonymi siedmioma inteligentnymi specjalizacjami

Na bazie dotychczasowych doświadczeń oraz potencjałów władze, Małopolski chcą zbudować wokół inteligentnych specjalizacji zaawansowany ekosystem innowacji złożony m.in. z różnego rodzaju wehikułów innowacyjnych rozwiązań, hubów rozwojowych, agend badawczych, sieci przedsiębiorstw i profesjonalnego zaplecza instytucjonalnego. RSI 2030 stanowi drogowskaz dla tych działań, które mają przyczyniać się do wzrostu poziomu innowacyjności regionu do roku 2030.

Cel ten jest planowany do osiągnięcia dzięki interwencji w trzech obszarach strategicznych:

 • Innowacyjne zaplecze, potencjał i wizerunek regionu;
 • Innowacyjność i transformacja przemysłowa przedsiębiorstw;
 • Zaufanie, więzi i dyfuzja wiedzy w ekosystemie innowacyjności.

RSI 2030 jest komplementarna z kluczowymi dokumentami strategicznymi z poziomu krajowego, tj. Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajową Strategia Rozwoju Regionalnego czy Strategią Produktywności, oraz poziomu regionalnego – wspomnianą SRWM.

Dokumenty:

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2030

Regional Innovation Strategy of the Małopolska Region 2030