Regulamin konkursu

„Innowacje w codziennym życiu”.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Województwo Małopolskie, z siedzibą: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, NIP: 676-21-78-337, REGON: REGON: 351554287., (dalej: „Organizator”). Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

2. Organizatorem wykonawczym konkursu jest Polska Press Sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, Kapitał zakładowy: 42 000 000,00 zł, BDO: 000020115 (dalej: „Organizator Wykonawczy”). Konkurs rozpoczyna się dnia 9.06.2022 r. o godz. 16.00.00 a kończy się dnia 19.06.2022 r. o godz. 23.59.59: czasu polskiego.

3. Konkurs polega na wykonaniu przez Uczestnika Zadania Konkursowego polegającego na napisaniu odpowiedzi na zadanie konkursowe: „Opisz w kreatywny sposób innowację, która jest obecna w Twoim codziennym życiu” i opublikowania jej w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Facebook na fanpage-u Organizatora: https://www.facebook.com/innowacyjnamalopolska/

 

§ 2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść;
b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
d) posiada konto w serwisie Facebook zgodne z Regulaminami tego serwisu;
e) zapoznała się z polityką prywatności podstępną pod linkiem: malopolska.pl/polityka-prywatnosci
f) wykona Zadanie Konkursowe.

3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w Art.2 ust. 2 Regulaminu. Zarejestrowane osoby, które nie spełniają warunków powyższych nie są Uczestnikami Konkursu i zostają z niego automatycznie wykluczone.

4. Zadanie konkursowe nie może przedstawiać wizerunku osób fizycznych oraz zawierać danych osobowych innych niż Uczestnika Konkursu.

5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora i Organizatora wykonawczego oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

7. Celem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego, które polega na odpowiedzi na pytanie otwarte „Opisz w kreatywny sposób innowację, która jest obecna w Twoim codziennym życiu” i opublikowania jej (w trakcie trwania Konkursu) w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Facebook na fanpage-u Organizatora: facebook.com/innowacyjnamalopolska/

8. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

9. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza w ramach Zadania Konkursowego, jeśli narusza on obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu lub też prawa, w tym dobra osobiste, osób trzecich. Odmowa publikacji lub usunięcie, o których mowa w zdaniu poprzednim, są równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu Zadań konkursowych (w tym zdjęć, filmów oraz haseł i komentarzy), które:

a) są obraźliwe;
b) nawołują do agresji;
c) obrażają osoby trzecie;
d) zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;
e) obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;
f) są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy;
g) przyczyniają się do łamania praw autorskich;
h) propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających;
i) propagują nadmierne spożywanie alkoholu;
j) zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje;
k) zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik;
l) zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy);
m) są niestosowne w kontekście informacji o chorobie lub śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;
n) w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które są niekompletne i nie zostały umieszczone w komentarzu w czasie trwania Konkursu.

 

§ 3. Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

1. Uczestnik Konkursu wykonując Zadanie Konkursowe poprzez zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym oświadcza, że tekst nie był wcześniej publikowany oraz że jest on jedynym właścicielem praw autorskich do tego tekstu a także, że jego wykorzystanie przez Organizatora oraz Organizatora Wykonawczego zgodnie z ust. 2 poniżej nie będzie stanowiło naruszenia przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych.

2. Uczestnik Konkursu wykonując Zadanie Konkursowe poprzez zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym, wyraża zgodę na publikację tekstu wraz z podaniem danych (widniejących w serwisie Facebook lub Instagram) oraz z tą chwilą udziela Organizatorowi i Organizatorowi Wykonawczemu nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, licencji na korzystanie z zamieszczonego/przesłanego przez Uczestnika zdjęcia na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w szczególności techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, w tym w sieci Internet, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którym/ą się w tym celu posługuje;
d) wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych lub sieci intranet;
e) wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie;
f) wykorzystywania utworów na wszystkich ww. polach eksploatacji bez oznaczania autorstwa Użytkownika.
g) Organizator i Organizator Wykonawczy uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji wskazanym powyżej a także do wykonywania praw zależnych w pełnym zakresie

 

§ 4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator Wykonawczy powoła 3 osobową Komisję złożoną z przedstawicieli Organizatora Wykonawczego oraz przedstawicieli Organizatora, dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne.

2. Po zakończeniu Konkursu, nie później niż w dniu 24.06.2022 r. Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników odpowiedzi (w formie komentarza) na otwarte pytanie konkursowe i wyłoni trzech Zwycięzców, którzy zdaniem Komisji Konkursu odpowiedzieli najlepiej. Odpowiedzi Uczestników oceniane będą według kryteriów: atrakcyjności, oryginalności i kreatywności.

3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

a) Pierwsze miejsce: Głośnik mobilny SONY SRS-XB33 Czarny o wartości 479 zł
b) drugie miejsce: Słuchawki Creative Outlier Air Sports o wartości 299 zł
c) Trzecie miejsce: LEGO Technic Pojazd terenowy o wartości 241 zł

4. Organizator Wykonawczy zobowiązuje się do przyznania dodatkowej nagrody pieniężnej na pokrycie podatku od otrzymanej nagrody, o której mowa w ust.3 powyżej. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora Wykonawczego bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 24.06.2022 r.

6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy ich profili/ podanych przez nich danych osobowych lub pseudonimów na profilu Organizatora w serwisie Facebook najpóźniej dnia 24.06.2022 r.

7. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi Wykonawczemu w ciągu 14 dni od dnia udostepnienia listy zwycięzców przez Organizatora Wykonawczego wiadomości prywatnej w serwisie Facebook, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

8. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do wysyłki Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę zgodnie z powtórzoną procedurą wyłonienia Zwycięzców określoną Regulaminem.

9. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora Wykonawczego na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie po przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

10. Fundatorem Nagród jest Organizator Wykonawczy.

11. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

12. W Konkursie można otrzymać tylko jedną Nagrodę.

13. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora Wykonawczego.

14. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody rzeczowej na nagrodę pieniężną.

 

§ 5. Dane osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym poszanowaniem prawa do prywatności.

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika w komentarzach i wiadomościach na fanpagach serwisów Organizatora prowadzonych na Facebooku jest Organizator.

3. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika w celach wynikających z regulaminu Konkursu, w tym w celu poinformowania o ewentualnej wygranej oraz wysyłki nagrody.

4. Organizator wprowadził i stosuje wymagane prawem właściwe środki techniczne, organizacyjne oraz proceduralne w zakresie ochrony danych osobowych, realizując wytyczne i obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Przekazanie danych osobowych możliwe jest do podmiotów bezpośrednio obsługujących Umowę np. firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich uzupełnienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania czy przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

7. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności pod adresem www.malopolska.pl/polityka-prywatnosci.

8. Pytania dotyczące wyłącznie ochrony danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres iodo@umwm.malopolska.pl

 

§ 6. Reklamacje

1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „reklamacja” na adres e-mail plebiscyt.krakow@polskapress.pl lub adres korespondencyjny Organizatora Wykonawczego Polska Press, ul. Zabłocie 43A, 30-701 Kraków związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

2. Pismo/e-mail zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.

3. Organizator Wykonawczy w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.

4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 7. Postanowienia Końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.

3. Spory pomiędzy Organizatorem a konsumentem mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1706 ze zm.), na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017, poz. 1356 ze zm.)

4. Sprawa sporna pomiędzy Organizatorem a konsumentem może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

5. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na profilu Organizatora pod adresem URL: facebook.com/innowacyjnamalopolska i w siedzibie Organizatora Wykonawczego.

6. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez administratora serwisu Facebook ani z nimi związany.

7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisów Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

 

FACEBOOK

Zobacz naszą stronę na Facebook

LINKEDIN

Odwiedź nas na LinkedIn

YOUTUBE

Sprawdź nasz kanał na YouTube

KOORDYNATOR MAŁOPOLSKIEGO FESTIWALU INNOWACJI

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki

ul. Racławicka 56,
30-017 Kraków

Organizacja

12 63 03 474

Promocja

12 63 03 393

POLITYKA PRYWATNOŚCI

pasek z logotypami unijnymi