W Krakowie o własności przemysłowej

|

Sympozjum organizowane jest z inicjatywy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Świętokrzyską, Politechniką Wrocławską, Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Województwem Małopolskim, przy wsparciu licznego grona partnerów. Tegoroczna edycja sympozjum została objęta patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w ramach obchodów 100-lecia ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce. Specjalne przesłanie z okazji otwarcia sympozjum przekazał zebranym Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa. Wprowadzenie do tematyki sympozjum przedstawili m.in. Anna Azari – Ambasador Państwa Izrael w Polsce oraz Sherif Saadallah – Szef Akademii Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Problematyka dorocznych międzynarodowych sympozjów naukowych z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” obejmuje między innymi zagadnienia związane z transferem technologii z jednostek naukowo-badawczych do przemysłu, z wyceną wartości wynalazków oraz oceną ryzyka związanego z ich wdrażaniem, z zarządzaniem ryzykiem w sferze własności przemysłowej, rolą własności przemysłowej w strategiach biznesowych przedsiębiorstw, przebiegiem procesów komercjalizacji innowacji technicznych czy z finansowaniem przedsięwzięć innowacyjnych. W ramach sympozjów odbywają się także panele dyskusyjne poświęcone praktycznym aspektom ochrony własności przemysłowej. W sympozjach udział biorą przedstawiciele polskich i zagranicznych uczelni, instytutów naukowych, instytucji finansowych, organizacji międzynarodowych, fundacji i organizacji non-profit oraz podmiotów sektora publicznego związanych z kreowaniem, finansowaniem i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych. Do zaprezentowania problematyki, poruszanej podczas sympozjum zapraszani są wybitni eksperci z Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych, Izraela oraz państw Dalekiego Wschodu.

Sympozjum adresowane jest głównie do przedsiębiorców, w szczególności przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, startupów, a także pracowników naukowych polskich i zagranicznych uczelni, przedstawicieli urzędów patentowych państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej, reprezentantów administracji centralnej i regionalnej, a także instytucji zajmujących się problematyką transferu technologii i zarządzania innowacjami.

Główną osią tegorocznego programu obrad sympozjum była pogłębiona refleksja nad sprawnością i dojrzałością ekosystemu innowacji w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie, oraz kwestia roli ochrony własności przemysłowej w budowaniu przewagi konkurencyjnej w biznesie i nauce. Obrady sympozjum dotyczyły także zarządzania innowacjami, tworzenia strategii ich ochrony i wsparcia procesów komercjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw, klastrów, spółek uczelnianych oraz startupów. Obecnie coraz więcej z tych firm opiera swoją przewagę konkurencyjną na kapitale intelektualnym i innowacjach. Niezwykle ważne w tym kontekście jest ich prawne zabezpieczenie, jak również stałe podnoszenie wiedzy na temat zarządzania i ochrony własności intelektualnej, zwłaszcza w aspekcie efektywnego transferu technologii. Procesy te mogą bowiem niejednokrotnie stanowić bowiem decydujący czynnik rozwoju.

Prezentacjom i dyskusjom blisko 50 wybitnych ekspertów-praktyków z Polski i zagranicy towarzyszyły interaktywne warsztaty poświęcone m.in. własności intelektualnej w transferze technologii, wsparciu działalności innowacyjnej oraz metodologii rozwiązywania problemów wynalazczych TRIZ.

W sympozjum udział wzięło ponad 350 uczestników, w tym przedstawiciele wielu polskich uczelni i instytutów naukowych, instytucji finansowych, organizacji międzynarodowych, fundacji i organizacji non-profit oraz podmiotów sektora publicznego związanych z kreowaniem, finansowaniem i wdrażaniem rozwiązań innowacyjnych.

Sympozjum było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

KOORDYNATOR MAŁOPOLSKIEGO FESTIWALU INNOWACJI

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Organizacja

12 63 03 474

mfi@umwm.pl

Promocja

12 63 03 393

mfi@umwm.pl

Formularz kontaktowy

15 + 3 =