Spotkanie na szczycie Inicjatywy Awangarda

|

grupowe zdjęcie partnerów inicjatywy awangarda

W dniach 29-30 listopada 2022 r. w Brukseli odbyło się doroczne Spotkanie Polityczne Wysokiego Szczebla Inicjatywy Awangarda. Małopolska, jako jeden z regionów członkowskich, również wzięła udział w obradach, w których uczestniczył m.in. Józef Gawron wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Tegoroczne rozmowy upłynęły przede wszystkim pod znakiem tematów dotyczących powołania międzyregionalnego mechanizmu finansowania, ale najważniejszym wydarzeniem z punktu widzenia naszego regionu był wybór Małopolski do Zarządu Inicjatywy Awangarda na 2023 r.

Od 2013 r. regiony zrzeszone w Inicjatywie Awangarda intensywnie współpracują ze sobą, odkrywając wspólne płaszczyzny dla działań służących wypełnianiu misji partnerstwa – modernizacji europejskiego przemysłu z wykorzystaniem potencjału inteligentnych specjalizacji. Podejmowanie działania oparte o ideę komplementarności określonych branż i sektorów służą rozwojowi regionalnych ekosystemów innowacji oraz budowie międzyregionalnych łańcuchów wartości. Możliwość skutecznego wykonywania tej misji w dużej mierze zależna jest od potencjału finansowego, stąd członkowie Inicjatywy Awangarda podjęli temat utworzenia międzyregionalnego mechanizmu finansowania, który miałby gromadzić środki przeznaczone na aktywność partnerstwa. Wątek powołania mechanizmu, regionów uczestniczących w jego rozbudowie oraz założeń związanych z jego funkcjonowaniem był głównym tematem rozmów toczących się zarówno podczas sesji zarządczej, jak również sesji politycznej.

W czasie sesji zarządczej delegaci zatwierdzili przyszłoroczny budżetu Inicjatywy Awangarda oraz poznali wyniki głosowania związanego z wyborem nowych członków do Zarządu organizacji. Tym samym Małopolska uzyskała oficjalną akceptację swojej kandydatury na to stanowisko, które będzie piastować przez cały 2023 r. z możliwości ubiegania się o ponowny wybór na kolejny rok kalendarzowy. W nowym Zarządzie oprócz Małopolski znajdą się również: Aragonia, Flandria, Północno-Wschodnia Rumunia, Słowenia, Szkocja, Walia oraz Wschodnia i Północna Finlandia.

Małopolska będzie angażować się w promowanie działań, projektów i współpracy sieciowej wśród potencjalnych partnerów Inicjatywy Awangarda z innych regionów Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, które są obecnie niedoreprezentowane w składzie organizacji. Małopolska jako umiarkowany innowator może być również głośnym orędownikiem interesów słabiej rozwiniętych regionów. Ponadto, jako wiodący partner w Pilocie Wodorowym (H2), region będzie nadal realizował cele pilotażu i zachęcał inne regiony do przyłączenia się do jego misji i kształtowania własnego środowiska wodorowego – zadeklarował Pan Marszałek Józef Gawron.

Podczas wizyty w Brukseli przedstawiciele małopolskiej delegacji mieli również okazję do bilateralnego spotkania z reprezentacją regionu Północno-Wschodniej Rumunii. Propozycja spotkania pojawiła się ze strony rumuńskiej w odniesieniu do podobnych priorytetów przyświecających obu regionom w kontekście ich przyszłej aktywności w strukturach Zarządu Inicjatywy Awangarda. Region Północno-Wschodni wyraził również wstępne zainteresowanie Pilotem Wodorowym (H2), którego Małopolska jest koordynatorem razem z Lombardią i Słowenią.