Pierwszy etap konsultacji inteligentnych specjalizacji Małopolski zakończony

|

kontury mapy Małopolski z graficzną prezentacją małopolskich specjalizacji poza obrysem mapy

Zapraszamy do zapoznania się z tabelarycznym raportem z konsultacji zakresów małopolskich inteligentnych specjalizacji (MIS). W ich toku zgłoszono ponad 100 propozycji celów rozwojowych, które będą brane pod uwagę przy uszczegóławianiu MIS.

W konsultacjach trwających od 9 grudnia 2022 r. do 10 stycznia br. 19 zgłaszających, reprezentujących 16 podmiotów, zgłosiło 105 propozycji celów rozwojowych. Cześć z nich miała charakter korekt lub uzupełnień dotychczasowego katalogu uszczegóławiającego MIS (który uległ dezaktualizacji wraz z przyjęciem nowej Regionalnej Strategii Innowacji), część została zaproponowana w zupełnie nowym porządku opisowym. Numeracja propozycji jest odzwierciedleniem kolejności w jakiej napłynęły.

Konsultacje miały charakter otwarty. Informacje o nich zostały umieszczone na stronie malopolska.pl oraz innowacyjna.malopolska.pl. Zostały ponadto rozesłane do członków Małopolskiej Rady Innowacji, Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego, Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych, Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu STOB regions, Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski, Małopolskich Centrów Transferu Wiedzy i ich partnerów, oraz wszystkich beneficjentów Regionalnego Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z konsultacji. Niebawem rozpoczynamy kolejny etap prac nad uszczegółowień MIS, tym razem w formule warsztatowej. W  trakcie warsztatów zgłoszone propozycje zostaną poddane dyskusji i kategoryzacji. Ostateczny katalog MIS planujemy zestawić do końca I kw. br.

Propozycje z konsultacji MIS