Konsultacje społeczne projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030

|

grafika RSI

W dniu 5 listopada 2020 r. uchwałą nr 1578/20 Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030 (RSI 2030) do konsultacji społecznych.

Przygotowania do nowej perspektywy finansowej wymagają od wszystkich regionów podjęcia szeregu działań mających na celu poprawę efektywności oraz wzmocnienie innowacyjności gospodarek na poziomach regionalnych, krajowych i europejskim. Zaktualizowana Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego wskazuje kierunki rozwoju pozwalające Małopolsce nad dalszy rozwój  w obszarze gospodarki.

RSI 2030 jest  jednocześnie dla Województwa Małopolskiego dokumentem typu RIS3 (tj. regionalna strategia badań i innowacji na rzecz inteligentnych specjalizacji), ukierunkowującym działania niezbędne do podjęcia dla uruchomienia regionalnej interwencji w ramach Celu tematycznego 1 (CP1 – Bardziej inteligentna Europa).

Zaktualizowany dokument Regionalnej Strategii Innowacji WM 2030 opiera się na:

  • aktualnej diagnozie innowacyjności przygotowanej dla każdej inteligentnej specjalizacji  WM, z uwzględnieniem wpływu COVID 19 na każdą z branż;
  • uzupełnieniu dokumentu o elementy takie jak Przemysł 4.0, GOZ, cyberbezpieczeństwo oraz odniesienie się w dokumencie do aktualnych strategii w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności na poziomie kraju i UE;
  • nadaniu RSI ram czasowych do 2030 roku (zgodnie z SRWM 2030).

Główne założenia prac nad aktualizacją RSI dotyczą:

  • przyjęcia optyki łańcuchów wartości w formułowaniu diagnozy, roli poszczególnych inteligentnych specjalizacji regionu i doborze narzędzi;
  • kluczowej roli strategii inteligentnych specjalizacji (RIS3)
  • mocnego wykorzystania wyników badań zagranicznych i krajowych, poświęconych wdrażaniu RIS3 w perspektywie 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z RSI 2030 oraz przesłania uwag na poniższym formularzu na adres poczty elektronicznej: innowacyjna.malopolska@umwm.malopolska.pl lub na adres pocztowy: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki, ul. Racławicka 56, 31-394 Kraków  z dopiskiem „Konsultacje RSI WM 2030”.

Konsultacje społeczne i środowiskowe RSI 2030 trwają do dnia 8 grudnia 2020 r.

Do pobrania: