Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru

|

obrazek przedstawiający molekuły wodoru

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę, którą powołał Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru. Jego powstanie stanowi naturalną i obliczoną na najbliższe lata kontynuację działań zmierzających do stopniowej budowy małopolskiego ekosystemu wodorowego, który w istotny sposób wzmocni innowacyjność w regionie. Działania te pozostają również spójne z celami rozwojowymi wybranych regionalnych inteligentnych specjalizacji – przede wszystkim Energii zrównoważonej oraz Chemii.

Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania Wodoru stanowi inicjatywę, która w domyśle ma za zadanie integrować podmioty ze środowiska biznesowego, naukowego, instytucji otoczenia biznesu czy administracji w zakresie wspierania i rozwijania technologii wodorowych w Małopolsce. Wodór ma ogromny potencjał, żeby pełnić rolę ważnego ogniwa w procesie redukcji emisji C02, spowodowanej głównie przez wykorzystywanie paliw kopalnych i tym samym wpłynąć pozytywnie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego Małopolski oraz wpłynąć korzystnie na środowisko naturalne. Jednocześnie może on stanowić istotne źródło energii zasilającej małopolską przestrzeń publiczną i gospodarstwa domowe.

Centrum nieprzypadkowo odnosi się w swojej nazwie do technologii przechowywania wodoru, jako że jest to niezbędny komponent wodorowego łańcucha wartości. Wiele instytucji, również w Małopolsce, koncentruje się na produkcji lub wykorzystaniu wodoru w procesach przemysłowych, aczkolwiek żeby w pełni wykorzystać potencjał tych technologii koniecznie jest opracowanie i zweryfikowanie rozwiązań pozwalających na odpowiedni transport i przechowywanie wodoru, których jak dotąd nie ma w naszym kraju.

Oprócz funkcji integrującej i sieciującej, Centrum zamierza wspierać lokalnych przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać technologie wodorowe lub technologie wpisujące się w szeroko pojęty wodorowy łańcuch wartości. Jego aktywność ma nie tylko wypełniać założenia zawarte w Polskiej Strategii Wodorowej, ale również przyczynić się do dalszego wzmocnienia głosu Małopolski na arenie międzynarodowej jako rzeczywistego i profesjonalnego partnera przy pracach nad projektami badawczo-rozwojowymi. W tym wymiarze priorytetową rolą instytucji stanie się pozyskiwanie grantów na rozwój technologii wodorowych w Małopolsce związanych z wynikającą z nazwy Centrum specjalizacją i dziedzinami pokrewnymi.

Ważnym obszarem aktywności Centrum pozostanie też sfera edukacji i promocji polegająca na uświadamianiu mieszkańcom i potencjalnym partnerom korzystnych zmian, jakie niesie ze sobą w dłuższej perspektywie czasowej przestawienie się na technologie wodorowe w kontekście utrzymania bezpieczeństwa energetycznego i dbania o ekosystem.