Bądź innowacyjnym we współczesnym świecie!

|

logo berry+

Ogłoszono otwarty konkurs ofert z myślą o organizacjach działających na rzecz rozwoju techniki, wynalazczości i innowacji oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

Organizacje mogą ubiegać się o dotację z budżetu województwa na realizację zadania pod nazwą „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji”. Konkurs jest realizowany jest w ramach środków własnych województwa i ma wspierać zaangażowanie firm i klastrów w Małopolsce, działających w obszarze małopolskich inteligentnych specjalizacji w realizację międzynarodowych, innowacyjnych projektów, w ramach Inicjatywy Awangarda i BERRY+.

Bycie innowacyjnym we współczesnym świecie jest gwarantem sukcesu. Konkurs pozwoli włączyć małopolskich przedsiębiorców do istniejących partnerstw i stworzyć nowe potencjalne konsorcja, między innymi do aplikowania o środki z programu Horyzont Europa. Sieciowanie w ramach regionów partnerskich, uczestniczących w Inicjatywie Awangarda i BERRY+ daje szerokie możliwości dla przedsiębiorców w zakresie finansowania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych i innowacyjnych – podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Zainteresowani mogą składać oferty do 18 maja 2022 roku Pula pieniędzy na realizację zadań konkursowych wynosi 195 tys. zł.

Konkurs wzmocni potencjał przemysłowy przedsiębiorstw, klastrów działających w Małopolsce w obszarach małopolskich inteligentnych specjalizacji poprzez ich aktywny i trwały udział w:

  • Projektach Pilotażowych: Wydajna i Zrównoważona Produkcja oraz Sztuczna Inteligencja oraz w Działaniach Demonstracyjnych lub w innych inicjatywach realizowanych w ramach Inicjatywy Awangarda, służących rozwijaniu, testowaniu, ulepszaniu technologii pod kątem ich praktycznej aplikacji.
  • Potencjalnych partnerstwach umożliwiających udział w programie Horyzont Europa oraz w innych programach finansowanych z poziomu Komisji Europejskiej.
  • Działaniach promocyjnych mających na celu upowszechnianie informacji na temat działań prowadzonych w ramach inicjatywy BERRY+.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym niezbędne dokumenty aplikacyjne, są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego.