Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego – spotkanie warsztatowe

|

30 września w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbyło się spotkanie warsztatowe pn. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele reprezentujący: biznes, naukę, otoczenie biznesu i administrację.

Podczas spotkania omówiony został proces aktualizacji Regionalnej Strategii (RSI) Województwa Małopolskiego  oraz przedstawiono wnioski z ewaluacji mid-term RSI 2020.  Po zaprezentowaniu diagnozy uczestnicy warsztatów dyskutowali nad szansami i zagrożeniami oraz wskazywali mocne i słabe strony (analiza SWOT-TOWS) dla Inteligentnych Specjalizacji w Województwie Małopolskim. Dyskusja była bardzo interesująca i konstruktywna. Wnioski końcowe wypracowane podczas warsztatów strategicznych posłużą do dalszych prac nad Strategią Innowacji WM do 2030 r.